FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีผ่านมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย และตลาดน่าซื้อ

วันที่ 18 ก.ย. 2563 )
 
ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีผ่านมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย และตลาดน่าซื้อ

วันที่ 18 ก.ย. 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จัดพิธีมอบป้ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) และป้ายตลาดนัดน่าซื้อ ให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร และศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการผลิตและจำหน่ายอาหาร ตลอดจนการบริการและด้านสุขอนามัยเกี่ยวกับอาหาร โดยมีนายชาติชาย ไชยพิมล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน โดยการมอบป้ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ในครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีได้มีการตรวจความปลอดภัยอาหารหาสารปนเปื้อนในอาหารสด ได้แก่บอแรกซ์ ฟอร์มาลีน สารฟอกขาว สารกันรา และยาฆ่าแมลง และได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดน่าซื้อ โดยวันนี้มีผู้ประกอบการค้าอาหารได้รับรองมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 19 ร้าน

สำหรับศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีแห่งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีให้การสนับสนุน โดยมีการรวมกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพืชผักผลไม้ในรูปเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์นำมาจำหน่ายสินค้าแบบครบวงจร ทั้งอาหารสด อาหารแปรรูป และอาหารสำเร็จรูป ที่ผ่านมามีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและประเมิน อาทิ มาตรฐาน Q และ GAP ปัจจุบันมีร้านค้าจำนวน 45 ร้าน ตลาดเปิดให้บริการสัปดาห์ละ 2 วันคืออังคารและศุกร์

วรปรัชญ์ ข่าว
รุ่ง ภาพ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี