ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหินดาดทอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-4-531 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 22 ก.ย. 2563 )
 

          กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูโครงการแหล่งน้ำบ้านหินดาดทอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ.14-4-531 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,649,300.00 บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างดอจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2563โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dwr.go.th หรือwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3233 4989 ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี