ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยหนองไม้แก่น ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ตำบลห้วยลึก

วันที่ 22 ก.ย. 2563 )
 

           กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูโครงการแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองไม้แก่น ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รหัสโครงการ พบ.19-4-172 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 5,299,600.00 บาท (ห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dwr.go.th หรือwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3233 4989 ในวันและเวลาราชการ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานและขอบเขตของงานโปรดสอบถามมายัง กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ผ่านทางอีเมล์ khemmachart.p@dwr.go.thหรือwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 06-5729-2543หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 25 กันยายน 2563 โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์www.dwr.go.th หรือwww.gprocurement.go.th ในวันที่ 25 กันยายน 2563

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี