ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 25 ก.ย. 2563 )
 

           สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 625,115.00 บาท(หกแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 28 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ddc.moph.go.thหรือwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3231-0764 ในวันและเวลาราชการ

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี