รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

วันที่ 25 ก.ย. 2563 )
 

            จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยให้ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี

            คุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

            ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 2-8 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

            จังหวัดราชบุรีจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถ ครั้งที่ 1 และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเทินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี และทางเว็บไซต์ www.ratchaburi.m-society.go.th

            สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตามลำดับคะแนน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี และทางเว็บไซต์www.ratchaburi.m-society.go.th


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี