รับสมัครงาน
โรงพยาบาลบางแพขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

วันที่ 29 ก.ย. 2563 )
 

             โรงพยาบาลบางแพมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เงินบำรุง) เพื่อปฏิบัติงานโรงพยาบาลบางแพ จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

            1.พนักงานธุรการ   จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างวันละ 390 บาท เพศหญิงหรือชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ และการบัญชี

            2.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างวันละ 310 บาท เพศหญิง หรือชาย อายุระหว่าง 18-45 ปี ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

            3.พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างวันละ 310 บาท เพศชาย อายุระหว่าง 18-45 ปี ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

            4.พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างวันละ 310 บาท เพศชาย อายุระหว่าง 18-35 ปี ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

            กำหนดการขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น. ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป 032-381148-9

           


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี