ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ (แปลง 905)

วันที่ 1 ต.ค. 2563 )
 

            กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ (แปลง 905) ตำบลไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รหัสโครงการ กจ. 14-4-542 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 74,999,500.00 บาท (เจ็ดสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,000.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dwr.go.thหรือwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3233 4989 ในวันและเวลาราชการ

            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดและขอบเขตของงานโปรดสอบถามมายังกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ผ่านทางอีเมล์ awitha.r@dwr.mail.go.th โทรศัพท์หมายเลข 06 5729 2543 หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 จะชี้แจงรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ www.dwr.go.thและwww.gprocurement.go.th.ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี