ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่ 7 ต.ค. 2563 )
 

            เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,400,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,000.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sridonpai.go.thหรือwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3224 8174 ต่อ 19 ในวันและเวลาราชการ

            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของงานโปรดสอบถามมายัง เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ผ่านทางอีเมล์ 5700415@dla.go.thหรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 โดยเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.sridonpai.go.thและwww.gprocurement.go.thในวันที่ 7 ตุลาคม 2563

             


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี