ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 9 ต.ค. 2563 )
 

               พันตำรวจโท ดิตถชาติ  กอสนาน  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจอมพล และจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองจอมพล ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563

            เพื่อให้การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อาศัยอำนาจตามมาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกอบข้อ 12 และ 13 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563 จึงดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน 3 รูปแบบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองจอมพล

            ดังนั้น จึงขอประกาศให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองจอมพลทราบ และร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาการแบ่งเขตเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งนี้ หากผู้ใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะ ให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นหนังสือส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี ถนนวรเดช ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000 โทรศัพท์/โทรสาร 032-327439-40 ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2563 โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการแบ่งเขตเลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี (https://www.ect.go.th/ratchaburi/)


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี