รับสมัครงาน
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

วันที่ 9 ต.ค. 2563 )
 

          สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา

          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสาร ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ กลุ่มนโยบายและแผนงานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี โทร. 0 3233 7932 ในวันและเวลาราชการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร

          สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ณ สถานที่รับสมัครสอบทางเว็บไซต์ www.industry.go.th/ratchaburi หรือโทร 0 3233 7932

          สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ทางเว็บไซต์ www.industry.go.th/ratchaburi หรือโทร 0 3233 7932


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี