ข่าวประชาสัมพันธ์
การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน

วันที่ 14 ต.ค. 2563 )
 

             นายเจริญ  ชื้อตระกูล  ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 คณะรัฐมนตรีเห็นว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 รวมทั้งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลผลงานรัฐบาล ผลการดำเนินการ และผลสัมฤทธิ์ของงานในเรื่องต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนอย่างถูกต้อง ทั่วถึง และต่อเนื่อง จึงขอให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ในลักษณะที่กระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย โดยอาจจัดทำในลักษณะเป็นภาพหรือกราฟิกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) ที่มีรูปแบบทันสมัยและดึงดูดความสนใจ นั้น เพื่อให้มีการดำเนินการข้างต้นอย่างต่อเนื่องและทุกภาคส่วนได้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์รวมถึงมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัดดำเนินการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับข้อมูลและประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมจากการดำเนินงานของภาครัฐตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป ทั้งนี้ ในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ดำเนินการในรูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (Participatory Communication) โดยผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์(Online) และการเปิดเวทีสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี