FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
ครม.ขยายเวลาโครงการเราเที่ยวด้วยกันและโครงการกำลังใจ

วันที่ 16 ต.ค. 2563 )
 
ครม.ขยายเวลาโครงการเราเที่ยวด้วยกันและโครงการกำลังใจ

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ครม.มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และโครงการกำลังใจไปจนถึงวันที่ 31 ม.ค. 64 จากเดิมที่ทั้งสองโครงการมีระยะเวลาสิ้นสุดในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ (โครงการ 4 เดือน ระหว่าง 1 ก.ค. – 31 ต.ค. พ.ศ. 63) และอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินโครงการกำลังใจ และเราเที่ยวด้วยกัน ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
พร้อมอนุมัติให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน สามารถใช้บริการโรงแรมที่พักและใช้ E-Voucher สำหรับค่าสนับสนุนอาหาร ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว ค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในจังหวัดภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านได้
 
ขณะที่โครงการกำลังใจ ครม.มีมติอนุมัติให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จำนวน 570 คน และเจ้าหน้าที่หัวหน้างานสาธารณสุขมูลฐานและงานสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัดและระดับอำเภอ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2,615 คน ให้สามารถเข้าร่วมโครงการกำลังใจได้
ทั้งนี้ โครงการกำลังใจ มีบริษัทนำเที่ยวเข้าร่วม จำนวน 3,959 บริษัท นักท่องเที่ยวเข้าร่วม จำนวน 379,771 คน และมีสัดส่วนรัฐสนับสนุน 759,542,000 บาท
 
โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ข้อมูล ณ วันที่ 4 ต.ค. 63 มีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 5.27 ล้านคน และมีผู้ใช้สิทธิแล้ว 1,406,808 คน และมีสัดส่วนจากรัฐสนับสนุน 1,537.2 ล้านบาท
 
สำหรับมูลค่ายอดใช้จ่าย E-Voucher รวมทั้งหมด 916.4 ล้านบาท มีสัดส่วนจากรัฐสนับสนุน 345.7 ล้านบาท ขณะที่ตั๋วเครื่องบินมีผู้ใช้สิทธิแล้ว 51,753 สิทธิ ซึ่งมีสัดส่วนรัฐสนับสนุน 43.9 ล้านบาท
ส่วนมูลค่ายอดใช้จ่ายภายใต้โครงการนี้รวมจำนวนทั้งหมด 5,096.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ยอดมูลค่าโรงแรมที่พักจำนวน 4,049.7 ล้านบาท และสายการบิน 130 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยว 3,169.7 ล้านบาท และจากรัฐบาล 1,926.8 ล้านบาท


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี