รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

วันที่ 20 ต.ค. 2563 )
 

           องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ เพื่อปฏิบัติราชการในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรีแห่งที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ดังนี้

            ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ขึ้นไป จนถึงระดับปริญญาตรี อัตราค่าตอบแทนตามวุฒิ

            ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (แต่งกายชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชนไม่สวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ) ตั้งแต่วันที่ 2-13 พฤศจิกายน 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3232 8487(ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคนละ 100 บาท

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 (ก่อนวันเลือกสรรไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ) โดยจะปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และทาง www.Ratchaburipao.go.th

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยจะปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และทาง www.Ratchaburipao.go.th โดยเรียงตามลำดับคะแนน

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี