รับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ 20 ต.ค. 2563 )
 

             องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้

            1.สังกัดสำนักงานปลัด ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา เพศชาย มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท (มีหักค่าประกันสังคม 5% ของเงินเดือน) เงินเพิ่มค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาท

            2.ตำแหน่ง ภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 1 อัตราเพศชาย วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท (มีหักค่าประกันสังคม 5% ของเงินเดือน) เงินเพิ่มค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาท

            3.สังกัดกองช่าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท (มีหักค่าประกันสังคม 5% ของเงินเดือน) เงินเพิ่มค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาท

            4.สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา          ทุกตำแหน่งผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท (มีหักค่าประกันสังคม 5% ของเงินเดือน) เงินเพิ่มค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาท

            ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรีหรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3238 3233 (เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคนละ 100 บาท)

            องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่สอบในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โดยจะปิดประกาศให้ทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

            องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ จะดำเนินการสอบในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป และจะประกาศผลสอบในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี