ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคและโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง

วันที่ 21 ต.ค. 2563 )
 

              นายอัศนีย์  สุภานัย  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงราชบุรี เปิดเผยว่า แขวงทางหลวงราชบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้

            1.โครงการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอน ราชบุรี-แก้มอ้น ระหว่าง กม.44+000-กม.45+695 ปริมาณงาน 1 แห่ง ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

            2.โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ปีงบประมาณ 2564 ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองตะแครง-ลูกแก ระหว่าง กม.5+400-กม.7+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ระหว่าง 08.30 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

          3.โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน สระกระเทียม-คลองอีจาง ระหว่าง กม.74+357-กม.74+870 ปริมาณงาน 1 แห่ง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00 น. -12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

            4.โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองอีจาง-หลุมดิน ระหว่าง กม.82+260-กม.82+680 ปริมาณงาน 1 แห่ง ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

            5.โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอน เขาวัง-น้ำพุ ระหว่าง กม.0+800-กม.2+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 09.00 น. -12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งการก่อสร้างอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทาง ผู้อยู่อาศัยและผู้ประกอบการ รวมถึงงานด้านสาธารณูปโภคในพื้นที่สองข้างทาง

            แขวงทางหลวงราชบุรีขอเชิญเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน รับฟังการชี้แจงรายละเอียดและเสนอข้อคิดเห็นโครงการ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-337304 ต่อ 17


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี