ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

วันที่ 22 ต.ค. 2563 )
 
         สำนักงาน ก.พ.จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2564 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม -5 พฤศจิกายน 2563 ทาง Internet ที่ http://scholar2.ocsc.go.th ทุนที่รับสมัครสอบ มีดังนี้
 1.ทุนเล่าเรียนหลวง  จำนวน 9 ทุน
 2.ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 55 ทุน
 3.ทุนกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน
 4.ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 3 ทุน
 5.ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ จำนวน 1 ทุน
 คุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุน เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 เอกสาร หลักฐานที่จะต้องยื่นในวันสอบข้อเขียน ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 รูป สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมา จำนวน 1 ชุด หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากอาจารย์ประจำชั้น หรือผู้อำนวยการโรงเรียน สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ชุด
 ผู้สนใจดูรายละเอียดของประกาศรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ทาง Internet ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ที่ http://www.ocsx.go.th , http://Job.ocsc.go.th เว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ http://scholar2.ocsc.go.th และเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ http://www.bot.or.th

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี