ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 22 ต.ค. 2563 )
 

             กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 829,000.00 บาท (แปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้  ยานพาหนะหรือรถยนต์ (25.10.15.03) จำนวน 1 คัน ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.forest.go.th/ratchaburi/index.phpหรือwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032 201395 ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี