FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
ราชบุรีประชุมขับเคลื่อนตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 22 ต.ค. 2563 )
 

ราชบุรีประชุมขับเคลื่อนตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 22 ต.ค. 2563 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร.ได้จัดทำขึ้น อาทิ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายเร่งด่วน เช่นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานตามภารกิจ ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล เป็นต้น

วรปรัชญ์ ภาพ/ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี