FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ต.ค. 2563 )
 
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันนี้(23 ต.ค. 63) ที่บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัลกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆคือ การคมนาคมและการสื่อสาร, การสาธารณสุข, เศรษฐกิจและการคลัง, ปฏิรูประบบราชการ โดยเฉพาะพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ คือ การเลิกทาส ทำให้พระองค์ทรงได้รับพระสมัญญาว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช” แปลว่า พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน เพราะพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรชาวไทย
วรปรัชญ์ ข่าว
รุ่ง ภาพ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี