ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเกาะศาลพระ และตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 27 ต.ค. 2563 )
 

            นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ได้ขอเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านในพื้นที่ ตำบลเกาะศาลพระ และตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี เนื่องจากเป็นชื่อที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ที่ตั้งของหมู่บ้านและประชาชนรู้จักเรียกขานกันมาเป็นระยะเวลานานและเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป

            กรมการปกครองมีหนังสือ ที่ มท 0310.1/27698 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 แจ้งว่าคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่น ๆ ได้มีการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. บ้านหนองเกสร หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง เป็นชื่อ "บ้านหนองเกสร”  2. บ้านคลองขุดใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง เป็นชื่อ "บ้านคลองขุด”  3. บ้านบางกระลี้ หมู่ที่ 2 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง เป็นชื่อ "บ้านบางกระรี้”


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี