ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมอาชีพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

วันที่ 27 ต.ค. 2563 )
 

         นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพฟรีในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งภายในสถาบัน (ณ สถานที่ตั้งของศูนย์)และในชุมชน (หมู่บ้าน ตำบลอำเภอ จังหวัดของท่าน) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายสตรีและเยาวสตรีที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 15 จังหวัดภาคกลาง รวมทั้งบริการจัดหางานให้มีอาชีพและรายได้เลี้ยงตนเองได้ ผู้สนใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เลขที่ 78/3 หมู่ 1 ซอยติวานนท์ – ปากเกร็ด 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์หมายเลข 02 583 8350 ต่อ 14, 19 ในวันและเวลาราชการ หรือ Facebook: ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี