FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
ราชบุรีประชุมการจัดระบบการจราจรทางบก

วันที่ 27 ต.ค. 2563 )
 
ราชบุรีประชุมการจัดระบบการจราจรทางบก
วันที่ 27 ต.ค. 2563 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดราชบุรี โดยที่ประชุมได้รับทราบโครงการปรับปรุงถนนตามผังเมืองสายมนตรีสุริยวงศ์ เชื่อมถนนบายพาส ข.7 ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสม และหากมีการขยายผิวจราจร จำเป็นต้องมีการเวนคืนที่ดิน ประชาชนอาจได้รับผลกระทบ จึงต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทุกภาคส่วนก่อน ทั้งนี้ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแยกเขางู จ.ราชบุรี ซึ่งเริ่มต้นสัญญาวันที่ 5 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะสามารถรองรับระบบขนส่ง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนมีความสะดวกปลอดภัย
วรปรัชญ์ ภาพ/ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี