ข่าวประชาสัมพันธ์
การขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559

วันที่ 19 ม.ค. 2564 )
 

         นางสาวอลิสรา  กรุงจิตร  ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ผู้แสดงความสามารถ คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แสดงความสามารถในศิลปะแขนงต่าง ๆ หรือความสามารถเฉพาะตัวไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สิน ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถเตรียมเอกสารดังนี้ 1.เอกสารอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ,สูติบัตรสำหรับบุคคล อายุต่ำกว่า 7 ปี ,หนังสือรับรองการเกิดตามแบบที่กรมการปกครองกำหนด 2.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เกิน 2 รูป) 3.หลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถ เช่น หนังสือรับรองการอบรม ประกาศนียบัตร หรืออื่น ๆ ผู้แสดงความสามารถเป็นเด็กผู้ปกครองต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

            ผู้ประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถได้ที่ กรุงเทพมหานคร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กรุงเทพมหานคร (บ้านมิตรไมตรี) โทร.02-2468661 ต่างจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-337620


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี