FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
ตราสัญลักษณ์ ประธานอาเซียน ปี 2564 ประเทศบรูไน BRUNEI DARUSSALAM 2021

วันที่ 20 ม.ค. 2564 )
 
ตราสัญลักษณ์ ประธานอาเซียน ปี 2564 ประเทศบรูไน BRUNEI DARUSSALAM 2021
1. กลีบดอกไม้ทั้ง 10 หมายถึงประเทศสมาชิก อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ หลอมรวมกันเพื่อ มิตรภาพและความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
2. ดอกไม้ผลิบาน แสดงถึง ความหลากหลายและ อัตลักษณ์ของประเทศสมาชิก อาเซียนที่มารวมตัวกันเพื่อ ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต ที่ดีของประชากรอาเซียนใน การส่งเสริมความยั่งยืน ความสามารถในการปรับตัว และความเจริญรุ่งเรืองของ ภูมิภาค
3. การรวมกันของสีต่างๆ ในตราสัญลักษณ์ แสดงถึง ความเป็น น้ําหนึ่งใจเดียวกัน ความเคารพ ขันติธรรม และความพยายามของ อาเซียนในการตอบ สนองกับความท้าทาย ในปัจจุบันและอนาคต
4. ลวดลายประดับสีทอง ได้รับแรงบันดาลใจมาจากลวดลาย ดอกไม้แบบดั้งเดิมของประเทศบรูไนดารุสซาลาม แสดงถึง ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของอาเซียนในการมีปฏิสัมพันธ์ กับภาคีภายนอกซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาและการปรับตัวที่ดี ของภูมิภาคอาเซียน
ขอบคุณที่มา : ข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี