ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า

วันที่ 21 ม.ค. 2564 )
 

            ระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 6 วรรคสอง กำหนดให้กรณีข้าราชการที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ สามารถยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้เป็นเวลา 8 เดือน ก่อนวันครบเกษียณอายุ ประกอบกับกระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ โดยให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions, Electronic Filing) แทนการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญทางเอกสาร ซึ่งผู้ยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญสามารถติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของส่วนราชการและกรมบัญชีกลางได้ตลอดเวลา

            ทั้งนี้ การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าดังกล่าว จะทำให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ได้รับบำเหน็จบำนาญและสิทธิสวัสดิการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำหรับการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions, Electronic Filing) ผู้มีสิทธิสามารถติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของส่วนราชการและกรมบัญชีกลางได้ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถใช้บริการตรวจสอบและดูข้อมูลประวัติการเบิกจ่ายเงินบำนาญรายเดือน รายปี และสามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของตนเองผ่านระบบบำเหน็จบำนาญดังกล่าวได้อีกด้วย โดยสามารถเรียนรู้การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions, Electronic Filing) ได้ที่ www.cgd.go.th โดยคลิกที่ YouTube หรือ Facebook


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี