FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด – 19

วันที่ 21 ม.ค. 2564 )
 
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด – 19
ครม. ได้มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท) ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ โดยกระทรวงการคลัง ในโครงการ "เราชนะ” เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนจำนวน 31.1 ล้านคน วงเงิน 210,200 ล้านบาท โดยให้เงินช่วยเหลือไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน ระยะเวลา 2 เดือนคือเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 คาดจะให้วงเงินแก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ เพื่อใช้จ่ายด้านอุปโภค บริโภค สาธารณูปโภคที่จำเป็นและการเดินทาง เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ หลังเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
สำหรับคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ จะพิจารณาจากรายได้ การมีระบบคุ้มครองทางสังคม และความช่วยเหลือจากภาครัฐที่ได้รับไปแล้วเป็นสำคัญ ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หาบเร่ แผงลอย รับจ้าง เกษตรกร เป็นต้น ซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ทั้งที่มีคุณสมบัติครบและไม่ครบตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท
ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท
ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด
ทั้งนี้ ภาครัฐจะคัดกรองและตรวจสอบข้อมูลกลุ่มที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้วเป็นอันดับแรก ได้แก่ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง” ที่ได้ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่น ๆ ของรัฐได้ สำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์www.เราชนะ.comได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น.
ส่วนวิธีการรับเงินช่วยเหลือ ประชาชนสามารถสะสมวงเงินช่วยเหลือและใช้จ่ายได้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 โดยจ่ายเงินเป็นรายสัปดาห์เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้คือ
1. กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะโครงการฯ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบ่งเป็น
1.1 กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 800 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,700 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,400 บาท
1.2 กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 700 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 700 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,800 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,600 บาท ทั้งนี้ กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินช่วยเหลือทุก ๆ วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน
2. กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง” ที่ได้ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่น ๆ ของรัฐได้ และผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง” เป็นรายสัปดาห์ จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการ (หรือจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564) จำนวน 7,000 บาท โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์www.เราชนะ.comตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และจะเริ่มได้รับวงเงินช่วยเหลือทุก ๆ วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน
3. กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูล หลังจากลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์www.เราชนะ.comและผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง” ก่อน จึงจะได้รับวงเงินช่วยเหลือเป็นรายสัปดาห์ จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการ (หรือจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564) จำนวน 7,000 บาท กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.comได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และจะเริ่มได้รับวงเงินช่วยเหลือทุก ๆ วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน
ทั้งนี้ สามารถใช้วงเงินช่วยเหลือได้ที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ร้านค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะ ซึ่งร้านค้าและผู้ให้บริการที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านwww.เราชนะ.comตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1144
----------------
ครม. อนุมัติโครงการคนละครึ่ง รอบเก็บตก เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนอีกจำนวน 1.34 ล้านสิทธิ์ เพื่อให้มีผู้เข้าร่วมโครงการครบ 15 ล้านสิทธิ์ ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์จากครั้งที่ 1 และ 2 สามารถลงทะเบียนได้ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงิน 3,500 บาท ได้ที่www.คนละครึ่ง.comตั้งแต่ช่วงเวลา 06.00 น.
ของวันที่ 20 ม.ค. 64 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบ 1.34 ล้านสิทธิ์
ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จและได้รับข้อความ SMS แจ้งยืนยันการได้รับสิทธิ์แล้วจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" รวมทั้งยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยจึงจะสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่มีแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" ที่เข้าร่วมโครงการได้ ทั้งนี้จะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.64 จนถึง วันที่ 31 มี.ค. 64

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี