ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการ โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 4

วันที่ 31 ม.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 40 คน)
 
           กองการประปา เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 4 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 237,000.- บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 27 มกราคม 2555-7 กุมภาพันธ์ 2555 ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ(ห้องประชุมชั้น 4 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก) ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. (ในวันทำการ) กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (ห้องประชุมชั้น 4 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ 299 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2555 – 6 กุมภาพันธ์ 2555 ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-360992 ต่อ 15 งานพัสดุ กองคลัง ค่าซื้อเอกสารสอบราคาจะต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น//ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี