ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจัดซื้อสารเคมีสำหรับคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าว

วันที่ 31 ม.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 72 คน)
 
          ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อสารเคมีสำหรับคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี จำนวน 2 รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคาพร้อมตัวอย่าง ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี และจะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 น. และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น. และจะประกาศผลให้ทราบในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 15.00 น. ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเงื่อนไขและยื่นซองสอบราคาพร้อมเอกสารแนบและตัวอย่างสารเคมีด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี หมู่ 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-370273,032-711142 ในวันและเวลาราชการ//ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี