ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลบ้านโป่งประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย

วันที่ 1 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 70 คน)
 
           นางพูนศิรี ตันติกุลานันท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง ปฎิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย แบบราคาคที่ไม่จำกัดปริมาณ ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง ราชบุรี โดยมีจำนวนน้ำหนักผ้าเฉลี่ยโดยประมาณ 192,000 กิโลกรัม/ปี ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน
          กำหรดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 27 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ในวันและเวลาราชการ และเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่งานพัสดุโรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032222744 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.bph.Moph.go.th และ http://www.gprocurement.go.th/ // นางสาวชุติมา ก่อนกำเนิด นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี