ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
อบต. หัวโพประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานท่อลอดคอนกรีตเสริมหลัก

วันที่ 3 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 81 คน)
 
          นายเสวก ฮวยแหยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ เปิดเผยวา ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ มีความประสงค์จะดำเนินการ สอบราคาจ้างเหมาโครงการสร้างสะพานท่อลอดคอนกรีตเสริมเล็ก หมู่ที่ 3 ซอยสวนกระเจี๊ยบ (ครั้งที่ 2 ) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ พร้อมป้ายปนระชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย วงเงินงบประมาณ 412,000.- บาท
          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ระว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 กำหนดยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบางแพ (ห้องท้องถิ่น) ชั้น 2 อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 08.30น. ถึง 16.30น. กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอบางแพ ณ ห้องท้องถิ่นอำเภอบางแพ ตั้งแต่เวลา 10.00น. เป็นต้นไป
         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารในราคาชุดละ 1,000.- บาท ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30-16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 032-383233 ในวันและเวลาราชการ //นางสาวชุติมา ก่อนกำเนิด นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี