ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

วันที่ 7 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 56 คน)
 
            สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามรายการดังนี้ ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง
           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 31 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 123/202 ถนนเพชรเกษม ซอย 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 123/202 ถนนเพชรเกษม ซอย 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 ในวันที่ 31 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://dpc4.ddc.moph.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-310761-3 ในวันและเวลาราชการ//ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี