ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างกั้นห้องผู้ป่วยรวม ICU เตียง 1-6 ให้เป็นห้องแยก

วันที่ 10 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 67 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างกั้นห้องผู้ป่วยรวม ICU เตียง 1-6 ให้เป็นห้องแยก ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง จำนวน 1 งาน ราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 279,832.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)
           กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 และพร้อมกันที่อาคารกาญจนมงคลภิเษก ชั้น 1 งานห้องผู้ป่วยหนักผู้ใหญ่ ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เวลา 10.00 น.
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ในวันและเวลาราชการ ให้ยื่นต่องานพัสดุ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องประชุม 6 โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่งานพัสดุ อาคารพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-222744 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.bph.moph.go.th และ www.gprocurement.go.th///ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี