ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างพิมพ์แบบเรียน

วันที่ 16 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 37 คน)
 
          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากท่อ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างพิมพ์แบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร 2551 ภาคเรียนที่ 2/2554 จำนวน 12 รายการ ดังนี้
          ระดับประถมศึกษา 1.วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 30 เล่ม 2.วิชาสังคมศึกษา จำนวน 30 เล่ม 3.วิชาทักษะการประกอบอาชีพ จำนวน 30 เล่ม 4. วิชาสุขศึกษา พลศึกษา จำนวน 30 เล่ม
          มัธยมศึกษาตอนต้น 5.วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 32 เล่ม 6.วิชาสังคมศึกษา จำนวน 32 เล่ม 7.วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ จำนวน 32 เล่ม 8.วิชาสุขศึกษา พลศึกษา จำนวน 32 เล่ม
          มัธยมศึกษาตอนปลาย 9.วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 30 เล่ม 10.วิชาสังคมศึกษา จำนวน 30 เล่ม 11.วิชาทักษะการขยายอาชีพ จำนวน 34 เล่ม 12.วิชาสุขศึกษา พลศึกษา จำนวน 30 เล่ม ภายในวงเงิน 103,200.- บาท (เงินหนึ่งแสนสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
          กำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากท่อ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากท่อ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-281222 ในวันและเวลาราชการ//ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี