ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การจ้างก่อสร้างคันคลองส่งน้ำสาย 7 ขวา-5 ซ้าย

วันที่ 16 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 58 คน)
 
            กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างคันคลองส่งน้ำสาย 7 ขวา -5 ซ้าย จาก กม.0+030 ถึง กม.3+240 ในเขตตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ราคากลางของงานในการประกวดราคาจ้างฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 10,485,000.- บาท (สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
            กำหนดรับฟังคำชี้แจง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 11.00 น. ณ งานคันคลองส่งน้ำสาย 7 ขวา -5 ซ้าย ที่ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
           กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ในวันที่ 14 มีนาคม 2555 เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. สถานที่เสนอราคา บริษัท กสท.โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) สำนักงานบริการลูกค้ากาญจนบุรี เลขที่ 52 ถนนสถานีรถไฟ ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
             ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 10,000.- บาท ได้ที่หน่วยพัสดุโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 034-561902 ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ http://procurement.rid.go.thโดยตรงหรือผ่านwww.gprocurement.go.th//ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี