ข่าวประชาสัมพันธ์
การกำหนดช่วงระยะเวลากำกับดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการเป็นกรณีพิเศษ

วันที่ 21 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 54 คน)
 
          นางสาวพัชรี พงษ์พิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดราชบุรี ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดราชบุรี เรื่อง การกำหนดช่วงระยะเวลากำกับดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เพื่อเพิ่มอัตราค่าปรับในการเปรียบเทียบคดีสำหรับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และที่ประกาศดังกล่าวจะสิ้นผลใช้บังคับในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 และเห็นควรคงมาตรการปกป้องปรามการฉกฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคต่อไป หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดราชบุรี
           ทั้งนี้จึงออกประกาศขยายเวลากำหนดช่วงระยะเวลากำกับดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการเป็นกรณีพิเศษ จึงขยายประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในเขตท้องที่จังหวัดราชบุรี เป็นระยะเวลาเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน//นายณัฐพงษ์ หาญพานิช นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี