ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นชั่วคราว

วันที่ 22 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 266 คน)
 
           นายศภากร ประทุมรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ.ภาค 10 (นครปฐม) รักษาการใน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ด้วยปรากฏการหลักฐานต่อนายทะเบียนว่า บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามที่กฏหมายกำหนด ทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน จัดสรรสินทรัพย์ไว้ไม่เพียงพอกับเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัท จัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังไว้ไม่เพียงพอสำหรับหนี้สินและภาระหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย ค้างจ่ายสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนเป็นจำนวนมาก ไม่ส่งรายการดำรงเงินกองทุน และงบการเงินรายไตรมาส ตามที่กฎหมายกำหนด และรายงานทางการเงินยังขาดความหน้าเชื่อถือ บริษัทจึงมีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน
          ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 จึงมีคำสั่งให้บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย ( ประเทศไทย ) จำกัด หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว และให้บริษัทดำเนินการจัดทำแผนในการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินจึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน//ณัฐพงษ์ หาญพานิช นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี