ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดหางานจังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างแรงงานต่างด้าวพม่า ลาว กัมพูชา ต้องเร่งดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2555

วันที่ 28 ก.พ. 2555 (จำนวนคนอ่าน 94 คน)
 
           นางสาวปัทมพร ผุดเพชรแก้ว จัดหางานจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา กลุ่มใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 และกลุ่มใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ให้เร่งดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 โดยแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 และยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติต้องตรวจสุขภาพ และขออนุญาตทำงานให้ถูกต้อง เพื่อให้ได้สิทธิอยู่ทำงานต่อไป
           สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี จึงขอเชิญชวนให้นายจ้างแรงงานต่างด้าวดังกล่าวดำเนินการให้ถูกต้อง โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 นี้ให้ติดต่อขอรับการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลของรัฐ และขอรับใบอนุญาตทำงานที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนไปถึงวันที่ 13 เมษายน 2555 ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังวัดราชบุรี โทร 032-322261-2//ณัฐพงษ์ หาญพานิช ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี