FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
มรภ.จอมบึง จับมือเครือข่าย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และการศึกษา เตรียมความพร้อมเปิดประตุสู่อาเซียน

วันที่ 1 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 108 คน)
 
ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดี มหาวิทลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้วางยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่สากล ซึ่งเป็น 1 ใน ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษา ในการประสานงานความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ และดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีการร่างแผนกลยุทธ์งานวิเทศสัมพันธ์ รองรับกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 4 ปี (พ.ศ.2552 - 2556) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558 ตามกฎบัตรอาเซียน ซี่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดประตูสู่อาเซียน
 
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี