FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือท่องเที่ยวและกีฬาราชบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการสนับสนุนการศึกษา ฝึกวิชาชีพนักศึกษา รองรับตลาดการท่องเที่ยว

วันที่ 1 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 102 คน)
 
ผศ.ดร. ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมทรัพย์คีรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและการท่องเที่ยว กับนายศานติ อรรถวรรธน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี
 
โดยคณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งตามบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมมือด้านการจัดการการศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการปฏิบัติสหกิจศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการด้านแรงงานของสถานประกอบการณ์ และตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี ยินดีให้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการของสาขาวิชาการของสาขาวิชาการท่องเที่ยว เพื่อให้การจัดการการศึกษามีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายหลักสูตร และสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา เพื่อสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ร่วมเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ หรือศูนย์ให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยว การทำโครงการ งานวิจัย การจัดกิจกรรมและให้บริการวิชาการ
 
ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริงโดยหน่วยงานทั้งสองมีการบูรณาการทำงานเข้าด้วยกัน มุ่งสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์สมควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธรกิจ โดยตามบันทึกข้อตกลงนี้มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
 
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี