ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสตรีเข้าเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 2 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 122 คน)
 
           นางสุลักขณา ชิ้นศุภร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนและแนวทางการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ โดยได้ประกาศใช้ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2555 ขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยจังหวัดราชบุรีมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเข้าร่วมรับนโยบายการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประธานกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้เห็นชอบให้ขยายเวลารับลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2555 และสำหรับการคัดเลือกสมาชิกกองทุนฯ เป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบลและจังหวัดให้เลื่อนไปก่อน
        สำหรับสตรีท่านใดที่สนใจสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ จากหน่วยรับลงทะเบียน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือ สำนักงาน กศน.ตำบล/กศน.อำเภอทุกแห่งในจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และลงทะเบียนออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.womenfund.thaigov.go.th ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น. สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 / ธนารีย์ สะสุนทร ช่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี