ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมทางหลวงจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 4)

วันที่ 2 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 123 คน)
 
           นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ เปิดเผยว่า กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ปัญญา คอนซัลแต้นส์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท นอร์ซีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท โชติจินดา มูเซล คอนซัลแต้นส์ จำกัด เพื่อดำเนินการโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 3208 และจุดตัดถนนเทศบาล เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณจราจรทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคต รวมถึงมีความปลอดภัยในการเดินทาง โดยพิจารณาศึกษาให้มีความเหมาะสมทั้งทางด้านวิศวกรรมค่าก่อสร้าง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้น้อยที่สุด เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินโครงการนี้
          กรมทางหลวงได้กำหนดจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 4) ในวันที่ 12 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาร่วมใจ สำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาโครงการ ร่วมทั้งให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนในพื้นที่โครงการ ได้ร่วมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี