ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การยื่นงบแสดงฐานะการเงิน

วันที่ 8 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 210 คน)
 
            นางสาวพูนทิพย์ อนันตมงคลชัย หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจทั้งด้านบริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท บริการข้อมูลธุรกิจ ส่งเสริมธุรกิจ กำกับดูแลธรรมาภิบาลและบัญชีธุรกิจ ซึ่งในการกำกับดูแลธรรมาภิบาลและบัญชีธุรกิจ ก็มีหลายกิจกรรม เช่น การตรวจสอบการจัดทำบัญชี การให้คำปรึกษาแนะนำ การขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี การรับงบแสดงฐานะการเงิน เป็นต้น เนื่องจากขณะนี้ใกล้ระยะเวลาที่ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัท หอการค้า สมาคมการค้า ที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 มีหน้าที่ยื่นงบแสดงฐานะการเงินต่อสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดราชบุรี ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบนำส่งงบการเงิน (แบบ สบช.3) โดยมีผลใช้บังคับกับงบการเงินที่มีรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2554 และต้องจัดส่งงบการเงินประจำปีแบบใหม่ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ดังนี้ งบดุล ได้เปลี่ยนเป็น งบแสดงฐานะการเงิน ,งบกำไรขาดทุน ได้เปลี่ยนเป็น งบกำไรขาดทุนหรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ,งบแสดงการเปลี่ยนแปลง ได้เปลี่ยนเป็นให้ใช้เฉพาะ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ ,ต้องจัดทำงบการเงินเปรียบเทียบ /ณัฐพงษ์ หาญพานิช ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี