ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการ โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.

วันที่ 20 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 56 คน)
 
           เทศบาลตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการ โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. เลียบคลองนกกระยาง หมู่ที่ 3 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 120.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลดอนไผ่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน 364,000 บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
           กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 21 มีนาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่พร้อมกันที่กองช่าง ผู้ไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างตามกำหนดเวลาดังกล่าว เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่จะถือว่ารับทราบรายละเอียดต่างๆในการเสนอราคาครั้งนี้
           กำหนดยื่นสอบราคาในวันที่ 16 มีนาคม 2555 – 27 มีนาคม 2555 ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (ห้องประชุมชั้น 4 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก) ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. (ในวันทำการ)

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี