ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อ PIOGLITAZONE HCL 45 MG. TABLET ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction)

วันที่ 20 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 59 คน)
 
          จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อยา PIOGLITAZONE HCL 45 MG. TABLET จำนวน 56,000 เม็ด และกำหนดราคากลางภายในวงเงิน 3,995,380.00 บาท (เงินสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
          กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใน วันที่ 11 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี แจ้งผลการคัดเลือกให้แต่ละบริษัทฯ ทราบ ภายในวันที่ 20 เมษายน ตังแต่เวลา 10.00 น.
          กำหนดเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 24 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ราชบุรี
         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่สำนักงานกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 2 เมษายน หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-327919 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.Rajburi.org และ www.gprocurement.go.th

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี