ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารอำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี

วันที่ 22 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 59 คน)
 
          จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน 1 รายการ ดังนี้
          -ก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารอำนวยการ โรงพยาบาลราชบุรี แบบแปลนเลขที่ 94/2554 จำนวน 16 แผ่น เอกสารกำหนดรายการเลขที่ 94/2554 จำนวน 3 แผ่น ณ สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี
            -ราคากลางงานก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารอำนวยการ โรงพยาบาลราชบุรี ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 2,484,000.00 บาท (เงินสองล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
             กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงในวันที่ 30 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. พร้อมกัน ณ สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลราชบุรี ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
            กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) พร้อมวางหลักประกันซอง ในวันที่ 11 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์ ของโรงพยาบาลราชบุรี ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค ในวันที่ 18 เมษายน 2555 และกำหนดเสนอราคา(เคาะราคา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึงเวลา 14.30 น.
           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,500.00 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ของโรงพยาบาลราชบุรี ถนนสมบูรณ์กุล อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2555 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-719600 ต่อ 1511 ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดได้ที่ www.rajburi.org.และ www.gprocurement.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี