ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา กม.82+137

วันที่ 23 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 43 คน)
 
           กรมชลประทาน โดย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา กม.82+137 ท้องที่ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ราคากลางของงาน ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา กม.82+137 ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 296,603.58 บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยสามบาทห้าสิบแปดสตางค์)
          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 26 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ สถานที่ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา กม.82+137 ท้องที่ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
         กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ หน่วยพัสดุโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 3 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่หน่วยพัสดุโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 2 เมษายน 2555 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-352575 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์กรมชลประทานที่ http://procurement.rid.go.th โดยตรง หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurment.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี