ข่าวประชาสัมพันธ์
การให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมสำหรับผู้เสียหายกลุ่มที่ 1 จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง (2548-2553)

วันที่ 23 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 127 คน)
 
            นายปิติธรรม ฐิติมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดเผยว่า ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า คณะกรรมการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) มีรองนายกรัฐมนตรี(นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) เป็นประธานกรรมการ ได้เสนอนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม สำหรับผู้เสียหายกลุ่มที่ 1 จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง (พ.ศ. 2548-2553) เพื่อเยียวยาความเสียหายแก่ชีวิตร่างกาย ตามกรอบอัตราเงินช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 คณะอนุกรรมการด้านการเยียวยาทางแพ่งและการฟื้นฟูด้วยวิธีการอื่น ใน ปคอป. ได้มีประกาศ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมสำหรับผู้เสียหายกลุ่มที่ 1 จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง (พ.ศ.2548-2553) เพื่อให้ ผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาดำเนินการยื่นคำร้องแบบที่กำหนด เพื่อลงทะเบียนขอรับการเยียวยา ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่บ้านพักเด็กละครอบครัวจังหวัดทุกจังหวัด โทร 0 2659 6261 สายด่วน 1300 ภายในวันที่ 12 เมษายน 2555 ต่อไป(รายละเอียดเปิดดูได้ที่ http://www.ratchburi.go.th/ หัวข้อข่าวบริการ ) //ธนารีย์ สะสุนทร /ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี