ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์

วันที่ 23 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 52 คน)
 
          จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างห้องปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์ โครงการพัฒนาระบบการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัย (ด้านปศุสัตว์) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ 2555 จำนวน 4 รายการ ได้แก่ สารตกค้างกลุ่ม Beta-agonists,Nitrofurans Metabolites,Pyrethroids และยาปฏิชีวนะตกค้าง
          กำหนดขอรับเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี เลขที่ 39/4 ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-315301 ,032-337802 ต่อ 106 ในวันและเวลาราชการ สามารถตรวจสอบรายละเอียดการสอบราคาทางเว็ปไซต์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี www.dld.go.th/pvlo_rri/index2.htmlและwww.gprocurement.go.th
          กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี เลขที่ 39/4 ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี