ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ในตัวอย่างเนื้อสัตว์

วันที่ 23 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 46 คน)
 
          จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ในตัวอย่างเนื้อสัตว์ ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2555 โครงการวางแผนและพัฒนาระบบฟาร์ม กิจกรรมพัฒนาการผลิตและจำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เชื้อ Salmonella spp.และSerotype ของเชื้อ Salmonella spp. เชื้อ Staphyacoccus aureus และTotal Bacterial Count
          กำหนดขอรับเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี เลขที่ 39/4 ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-315301 ,032-337802 ต่อ 106 ในวันและเวลาราชการ สามารถตรวจสอบรายละเอียดการสอบราคาทางเว็ปไซต์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี www.dld.go.th/pvlo_rri/index2.htmlและwww.gprocurement.go.th 
          กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 10 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี เลขที่ 39/4 ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี