ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 26 มี.ค. 2555 (จำนวนคนอ่าน 185 คน)
 
          สำนักงานอัยการสูงสุด โดยสำนักงานอัยการ 7 มีความประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ รวม 15 หน่วย ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราค่าครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 43,169,000 บาท (สี่สิบสามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบ และคำนวณราคางานเองจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้
          กำหนดดูสถานที่และฟังคำชี้แจงแบบก่อสร้างที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ในวันที่ 4 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี ถนนแม่น้ำแม่กลอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี หากไม่ไปฟังคำชี้แจงในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ให้ถือว่ารับทราบการชี้แจง
          กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. ณ สำนักงานอัยการภาค 7 ชั้น 4 เลขที่ 48/1 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 และแจ้งผลการพิจารณาผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 18 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ราคาชุดละ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ได้ที่สำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการภาค7 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555 วันเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3232-7120,        0-3232-7126 ในวันและเวลาราชการ งานจ้างก่อสร้างนี้ จะต้องดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จำนวน 9,853,200 บาท (เก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณปี พ.ศ.2555 - 2556 และสำนักงานอัยการภาค 7 สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประกวดราคาหากไม่ได้รับอนุมัติหรือความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้/ธนารีย์ สะสุนทร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี